Tour Stop: Who are the Sea Island Boys?

Keith Mitchell talks about the “Sea Island Boys,” the new reality PGA Tour series.